Η εταιρεία EXCLUSIVE ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕ. δραστηριοποιείται στον χώρο της διαμεσολάβησης ασφαλιστικών προϊόντων. Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας EXCLUSIVE αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν την ποιοτική παροχή υπηρεσιών.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας  EXCLUSIVE:

  1. Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  2. Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  3. Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε επίπεδο Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας.
  4. Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Τομέα Εργασιών.
  5. Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  6. Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
  7. Εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4624/2019 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ν. 4583/2018 περί Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης).

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία EXCLUSIVE αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Η εταιρεία EXCLUSIVE έχει κοινοποιήσει αυτή της την προσπάθεια σε όλους τους Εργαζόμενους, Προμηθευτές - Συνεργάτες και Πελάτες της και τους καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.