ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η αφερεγγυότητα ή η αδυναμία ενός πελάτη σας να πληρώσει μπορεί να προκαλέσει μεγάλες απώλειες στην επιχείρηση σας.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρηση σας από κινδύνους  που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει εμπορικές συναλλαγές σας. Έτσι, δημιουργείτε ένα δίχτυ ασφαλείας για την επιχείρηση σας, που θα σας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσετε νέες αγορές και προϊόντα.

Προστατευτείτε έναντι επισφαλών απαιτήσεων και αποκτήστε έναν πιο υγιή ισολογισμό!

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας, ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα Ασφάλισης εγγυήσεων εξασφαλίζει στην επιχείρηση σας την ευελιξία που χρειάζεται.

Πλέον, η έκδοση εγγυητικών επιστολών δεν αποτελεί μονοπώλιο των τραπεζών. Η παροχή εγγυητικής επιστολής από μία ασφαλιστική εταιρεία δημιουργεί μία εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας που εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, αφού σκοπός της είναι να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε περίπτωση που η επιχείρηση βρεθεί σε αδυναμία.

Σε διεθνές επίπεδο, η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή μίας εταιρείας σε διαγωνισμούς, τη δυνατότητα ανάληψης έργων και παροχής υπηρεσιών από μέρους της.

Ενδεικτικοί κλάδοι τους οποίους αφορά η ασφάλιση εγγυήσεων είναι οι εξής:

-         Φαρμακοβιομηχανίες

-         Κατασκευαστικές εταιρείες

-         Βιομηχανίες

-         Τουριστικές επιχειρήσεις

-         Εμπορικές επιχειρήσεις