ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Η Ασφάλιση όλων των κινδύνων Εργολάβων αποτελεί μια ασφάλιση για οποιαδήποτε κατασκευή οικοδομικού έργου. Παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη για ζημίες κατά την ανέγερση της οικοδομής, κατά τη διαμόρφωση του εργοταξίου, για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών από την εκτέλεση του οικοδομικού έργου.

Η κάλυψη γίνεται «κατά παντός κινδύνου», χωρίς να κατονομάζονται οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, παρά μόνο οι εξαιρούμενοι. Οποιοσδήποτε κίνδυνος δεν εμπίπτει στους εξαιρούμενους, καλύπτεται δηλαδή αυτομάτως από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Έτσι, ένας κίνδυνος εφόσον είναι τυχαίος και απρόβλεπτος και δεν εξαιρείται, τότε καλύπτεται από την ασφάλεια C.A.R.

Απευθύνεται σε εργολάβους, πολιτικούς μηχανικούς, ιδιοκτήτες ανεγειρόμενων οικοδομών και λοιπών έργων, εταιρείες ανάπτυξης γης, κρατικούς οργανισμούς.

Ενδεικτικά, μία ασφάλεια C.A.R. καλύπτει κινδύνους:

·        πυρκαγιάς

·        έκρηξης

·        κλοπής

·        ληστείας

·        κατάρρευσης

·        σεισμού

·        καθίζησης εδάφους

·        καταιγίδας

·        φυσικών καταστροφών