ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την εν γένει καταστροφή του περιβάλλοντος έχει αυξηθεί ριζικά. Η περιβαλλοντική ευθύνη έχει πλέον σημαίνοντα ρόλο και απασχολεί πλήθος βιομηχανιών. Μετά άλλωστε και από την Οδηγία 2004/35/EC της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια ευρώ εξόδων αποκατάστασης και επανόρθωσης για τις βιομηχανίες που πλήττουν το περιβάλλον ή τρίτους από περιστατικά ρύπανσης, ενώ μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μια ασφάλεια ευθύνης από περιβαλλοντική ρύπανση απευθύνεται σε:

-         Βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας

-         Βιομηχανίες πλαστικών και μετάλλων

-         Βιομηχανίες/ Εταιρίες που επεξεργάζονται η χρησιμοποιούν χημικά

-         Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων

-         Εταιρείες ανακύκλωσης

-         Ξενοδοχειακές μονάδες, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα

Τι μπορεί να καλύπτει:

-         Έξοδα αποκατάσταση της ρύπανσης

-         Έξοδα επαναφοράς της βιοποικιλότητας

-         Δικαστικά/ εξωδικαστικά έξοδα για τη διερεύνηση και τον διακανονισμό των καλυπτόμενων απαιτήσεων

-         Έξοδα από αιφνίδια ή σταδιακά περιστατικά ρύπανσης

-         Υλικές ζημίες και Σωματικές βλάβες που προκάλεσε το περιστατικό ρύπανσης σε τρίτους

-         Δαπάνες πρόληψης ή μετριασμού των επιπτώσεων από περιστατικά ρύπανσης

-         Δαπάνες καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)

Έξοδα διακοπής εργασιών λόγω περιστατικών ρύπανσης